INTERPLAY

8-20, Higashi ichi-jo minami, Obihiro-shi, Hokkaido